“Als de Heer het Huis niet bouwt, werkt de arbeider tevergeefs”.

 

Met deze gids bieden we u de informatie aan, waardoor u wegwijs wordt gemaakt in het parochieleven. Het zal zeker geen leesstof zijn zoals een goed artikel dat is. Wel is het nuttig om het binnen handbereik weg te leggen voor het geval dat u iets wilt weten over ons kerkelijk leven. Tegelijk kunt u zien welke activiteiten zoal al in de lucht worden gehouden en door wie dat gebeurt.

Zelf is de schrijver van dit stukje nog betrekkelijk nieuw en zeker nog niet ingewerkt in alle opzichten van het gemeenschapsleven zoals het zich in en rond de kerk afspeelt. Dat gaat natuurlijk ook op voor het totale gemeenschapsleven met alle gebruiken. Maar hij doet zijn best om niet te veel hiaten te laten vallen. Daarnaast is een nieuwkomer iemand die met andere ogen naar iets kijkt. Bovendien zouden er nieuwe initiatieven kunnen komen, ter versterking van het bestaande. Maar de tijd zal dat leren.

Daarvoor vinden mensen kerkelijke info in o.a. het Vaalser Weekblad. Elke week verschijnen daar van diverse kerken de berichten die actueel zijn. Het is echter een blad waarop men zich moet abonneren om he te ontvangen.

Met alle mensen tezamen die hun schouders eronder zetten - en waarvoor we dankbaar zijn dat men zich ertoe bekend – zal het niettemin niet voldoende zijn dat we als kerk de gemeenschap kunnen helpen en dienen. Niet voor niets citeerden we een bijbeltekst uit de wijsheid van Salomo (psalm 127, 1). Het is zo gezien de oorsprong van heel onze liturgie en het aanbod van de sacramenten. Willen we er Gods werk van maken zullen we Hem toch ook raadplegen en met Hem op weg blijven gaan. En het begint daar, waar elk individu zich tot Hem keert en Hem een plek geeft.

 

April 2016, pastoor Th. v. Galen

 

Ook vindt u info op de website: http://www.vijlenplein.nl/  en dan Infogids parochie.

 Wilt u iets vragen of laten weten? Gebruikt u ons mail adres: st.martinusparochievijlen@ziggo.nl.

 

BEREIKBAARHEID PASTOOR  VAN  GALEN.

Elke week is er op vrijdag van 11.00 – 12.00 uur spreekuur op de pastorie, Vijlenberg 133 (behalve als er een uitvaartdienst plaatsvindt). Voor het opgeven van H.H. Missen kunt u naast vrijdag van 11.00 uur tot 12.00 uur ook op de pastorie terecht op dinsdagavond van 18.00 uur tot 18.45 uur.

Gastheer is dhr. H. Mullenders.

In principe bent u echter altijd welkom op de pastorie m.u.v. de woensdag.

Telefonisch is de pastorie bereikbaar (306 1500) en kunt u bij afwezigheid van de pastoor een bericht inspreken. In dringende gevallen (b.v. bij een plotseling overlijden) kunt u pastoor

Van Galen ook bellen op zijn mobiele telefoon: 06-53110398.                         We verheugen ons over emeritus pastoor/deken H. van Tulder, die onze parochie ondersteunt naar vermogen indien gewenst. Tel. 06 -12026216. Zo doet hij regelmatig ook diensten wanneer de drie kerken die in clusterverband samenwerken dezelfde mistijden kennen of wanneer door bijv. processies daar aanleiding toe is.

 

HUISBEZOEK

Hebt u graag bezoek van pastoor Van Galen of van diaken Klinkenberg, om welke reden ook, kunt u te allen tijde contact met hen opnemen voor het maken van een afspraak. Zij zullen graag bij u op bezoek komen.

 

ZIEKENZORG

De zorg voor de zieken en aan-huis-gebondene is een belangrijk deel van de parochiepastoraal. Wanneer u ziek bent of een zieke in uw familie hebt die een bezoek van de pastoor op prijs stelt, geeft u het a.u.b. even door aan pastoor Van Galen. Voor parochianen die wegens ziekte of om andere redenen niet de H. Mis kunnen meevieren bestaat de mogelijkheid om de H. Communie thuis te ontvangen. In de regel wordt de H. Communie thuis gebracht op de 1e vrijdag van de maand. Ook hiervoor kunt u zich opgeven bij de pastoor, koster of diaken.

De ziekenhuizen en verpleeginrichtingen geven vanwege de strenge regels ter bescherming van de privacy, nauwelijks nog informatie door aan de parochies. Vandaar het dringend verzoek: Als uzelf of een van uw familieleden in het ziekenhuis moet worden opgenomen of naar een verpleeginrichting gaat, geeft u het a.u.b. door aan de pastoor die dan graag op bezoek zal komen.

In geval van ernstige ziekte of stervensgevaar kunt u altijd bellen voor het sacrament van de ziekenzalving.

INTENTIE VERKLARING

Ter voorbereiding van de Parochie-Federatie

Vaals, Vijlen, Lemiers, Holset

 De ondergetekenden:

 1. de R.K. Parochie H. Paulus Vaals, ten deze vertegenwoordigd door pastoor G.Broekhoven, Kerkstraat 27A, 6291 AB Vaals en dhr. J. Kohnen, Jos Francotteweg 5, 6291 GN Vaals, resp. voorzitter en secretaris van het kerkbestuur, hierna te noemen de Parochie Vaals
 1. de R.K. Parochie H. Martinus Vijlen, ten deze vertegenwoordigd door pastoor                 Dr. B. Hegge, Vijlenberg 133, 6294 AT Vijlen en mevr. A. Hamers-Jongeling, Aan de Wolf 6, 6294 BH Vijlen, resp. voorzitter en secretaris van het kerkbestuur, hierna te noemen de Parochie Vijlen
 1. de R.K. Parochie H. Catharina Lemiers, ten deze vertegenwoordigd door pastoor          Dr. B. Hegge, Vijlenberg 133, 6294 AT Vijlen en mevr. S. Brouwers-Horbach, Schoolstraat 55, 6295 AX Lemiers, resp. voorzitter en secretaris van het kerkbestuur, hierna te noemen de Parochie Lemiers
 1. de R.K. Parochie H. Lambertus Holset, ten deze vertegenwoordigd door pastoor            Dr. B. Hegge, Vijlenberg 133, 6294 AT Vijlen en mevr. R. Baggen, Holset 104, 6295 ND Lemiers, resp. voorzitter en secretaris van het kerkbestuur, hierna te noemen de Parochie Holset

in aanmerking nemende :

 • dat in de parochies de overtuiging is gegroeid dat het voor de verzekering van het voortbestaan en de vitaliteit van de betrokken parochies gewenst is dat het draagvlak wordt verbreed;
 • dat de parochies van mening zijn dat een goede voedingsbodem is ontstaan voor het verder ontwikkelen van gemeenschappelijke activiteiten in de betrokken parochies;
 • dat de parochies besloten hebben tot een verdere intensievere samenwerking, wat onder meer blijkt uit het feit dat de vier parochies de intentie uitspreken om in de nabije toekomst te komen tot één Parochie-Federatie bestuur;
 • dat de kerkbesturen van de parochies Vaals, Vijlen, Lemiers en Holset hebben besloten deze vorming van een Federatie bestuur te gaan verwezenlijken, zoals weergegeven in de nota “Op weg naar vitale parochiegemeenschappen van het Bisdom Roermond” van mei 2002 en als bedoeld in “Blauwdruk 2020 voor het Bisdom Roermond” van mei 2011, nadat allereerst door een in te stellen werkgroep op organisatorisch, operationeel, financieel en boekhoudkundig terrein de overeenkomsten en verschillen in kaart zijn gebracht en een gezamenlijke wijze van aanpak en uitvoering is vastgelegd;
 • dat de boven genoemde werkgroep zal worden samengesteld uit de twee pastoors en (maximaal) twee vertegenwoordigers uit elk der parochies;
 • dat de deelnemers aan deze werkgroep na de definitieve vorming van een Federatie bestuur in principe ook zitting zullen nemen in dit Federatie bestuur;

zijn overeen gekomen als volgt :

 1. Gedurende de voorbereiding van het Federatie bestuur blijven de parochies juridisch zelfstandig bestaan en houden elk hun zelfstandig kerkbestuur. De samenwerking tussen de parochies moet uiteindelijk gestalte krijgen in de vorm van een Parochie-Federatie als bedoeld in de nota “Op weg naar vitale parochiegemeenschappen van het Bisdom Roermond” van mei 2002 en als bedoeld in “Blauwdruk 2020 voor het Bisdom Roermond” van mei 2011.
 2. De toekomstige naam zal worden: “Parochie-Federatie Vaals, Vijlen, Lemiers, Holset”.
 3. Het te vormen bestuur van de Parochie-Federatie zal bestaan uit twee priesters, één van hen is voorzitter, de ander vicevoorzitter, onderling te bepalen en verder uit maximaal twee afgevaardigden per parochie, deze worden door de pastoor voorgedragen ter benoeming door de bisschop. Uit hun midden zal een secretaris en een penningmeester worden gekozen.

Deze intentie overeenkomst eindigt bij de vorming en officiële oprichting van de “Parochie- Federatie Vaals, Vijlen, Lemiers, Holset”.

Getekend in Vaals op 24 september 2015 

R.K. Parochie H. Paulus Vaals

Pastoor G. Broekhoven, voorzitter                De Heer J. Kohnen, secretaris

R.K. Parochie H. Martinus Vijlen

Pastoor Dr. B. Hegge, voorzitter                   Mevrouw A. Hamers-Jongeling, secretaris 

R.K. Parochie H. Catharina Lemiers

Pastoor Dr. B. Hegge, voorzitter                  Mevrouw S. Brouwers-Horbach, secretaris

R.K. Parochie H. Lambertus Holset

  Pastoor Dr. B. Hegge, voorzitter                  Mevrouw R. Baggen, secretaris

 

 

SAMENSTELLING KERKBESTUUR

Voorzitter:  Zeh. Th. v. Galen, Vijlenberg 133,         tel: 306 1500

email: Past.v.Galen@ziggo.nl

Secretaris: S. Hamers-Jongeling, Aan de Wolf 6,    tel: 3080070

Penningmeester: W. Heinen Groenenweg 10            tel: 306 4549

Lid: A. Eijmael, Van Renessestraat 5,                       tel: 306 2675

 

Diaken

R.Klinkenberg, Meester Beukenweg 33, 6281 BM Mechelen,

tel. 043-455 2829

Administrateur.

De heer H. Mullenders, Weideklokje 16, 6294 BG Vijlen,

tel: 043-3062650.

Koster

De heer L. Jaminon, Vijlenberg 36, 6294  AX Vijlen,

tel: 043-306 3923

Voor vervanging en assistentie bij de kosterwerkzaamheden draagt zorg mevrouw B. Schoonbrood-Meens, Vijlenberg 28,

6294 AW Vijlen, tel: 043-306 22 77

 

MISDIENAARS EN ACOLIETEN

Ook kinderen en jongeren kunnen op hun eigen manier een belangrijke bijdrage leveren voor het parochiële leven door in de liturgische diensten als misdienaar of als acoliet te fungeren. De

St. Martinusparochie heeft een aantal trouwe misdienaars (jongens en meisjes van de basisschool) en acolieten (op de middelbare school) die tijdens de H. Mis de priester assisteren. Nieuwe leden zijn te allen tijde welkom. Je kunt je melden bij de pastoor, bij de koster of bij een van de leden van het kerkbestuur.

 

LECTOREN

Er zijn in onze parochie enkele lectoren die in de H. Mis van zaterdag en zondag de 1e lezing verzorgen.

Nieuwe leden zijn van harte welkom! Contact persoon diaken Klinkenberg

 

GEMENGD KERKELIJK ZANGKOOR ST. GREGORIUS

Bovengenoemd koor staat sinds juni 2014 onder de deskundige leiding van Jos Beckers. Vaste begeleidster aan het orgel is

Angeline Scheijen of Renate Klinkhammer.

Nieuwe leden, mannen of vrouwen, zijn van harte welkom. Door meer leden krijgt het koor meer mogelijkheden op vocaal gebied! Dus dames en heren, bent u geïnteresseerd, zingt u graag, geef dan een koorlid een seintje en wij zullen spoedig reageren. In het kerkelijke gebeuren speelt ons koor een zeer actieve rol. Bij alle belangrijke kerkelijke gebeurtenissen, uitvaartdiensten en de wekelijkse weekend mis is het koor present.

Indien u wenst dat het koor een H. Mis voor u opluistert bij persoonlijke intenties (huwelijk, jubileum) vragen zij hiervoor

€ 150,00 en buiten ons dorp € 200,00

Voor het opluisteren door het koor van een uitvaartmis vraagt het kerkbestuur van de familie een vergoeding voor zang en begeleiding van € 100,00.

Mede door uw financiële steun is het voor ons mogelijk om steeds weer present te zijn bij de diverse gelegenheden.

Het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Gregorius verzorgt wekelijks een dienst in het weekend.

De ene maand zingt het koor op zaterdag en de maand er na op zondag. Tot slot willen wij iedereen, die in het afgelopen jaar, op wat voor manier dan ook, ons koor gesteund heeft van harte danken.

CATECHESE

De godsdienstlessen voor de kinderen worden door pastoor

Van Galen gegeven in nauwe samenwerking met basisschool “Op de Top” te Vijlen. Twee keer per jaar (vóór Kerstmis en vóór Pasen) is er bovendien een bijzondere viering voor de basisschool in de

St. Martinuskerk. Met de leden van het gezinsmiscomité zoeken we naar een aantal zinvolle momenten om met hen diensten op te pakken

 

ACTIVITEITEN VOOR JONGEREN

Er worden gedurende het jaar verschillende activiteiten voor jongeren georganiseerd. Ook proberen wij aan te sluiten bij initiatieven voor jongeren van het Bisdom Roermond.

 

GELOOFSVERDIEPING

Uw pastoor biedt graag verdieping aan in geloofs – en bijbelzaken. De precieze datum vindt U telkens vermeld in het Vaalser Weekblad. Het streven is om meerdere leeftijdscategorieën de kans te geven.

 

MISSIE-ACTIVITEITEN

De parochie stimuleert de inzet voor de missie van de Kerk. Door onze deelname aan de vastenactie, de Miva collecte en andere acties steunen wij projecten voor humanitaire hulp en geloofsverkondiging in armere landen.

 

KERKBIJDRAGE

De kerk en onze parochiegemeenschap wil voor velen een bron van inspiratie, een houvast, een teken van hoop zijn. De kerk speelt voor veel mensen nog steeds een belangrijke rol bij geboorte, doop, huwelijk, uitvaart en andere feestelijke en minder feestelijke evenementen. Op de aankondiging van allerhande evenementen wordt onze kerk als blikvanger gebruikt. Wij zijn daar uiteraard trots op.

Als we de parochie draaiende en het kerkgebouw willen behouden zullen we ervoor moeten zorgen dat voldoende geld binnenkomt.

 

Op de eerste plaats komt er heel wat geld binnen in natura: het werk van de vrijwilligers.

Aan hen allen nogmaals onze hartelijke dank.

 

Toch is er wat meer nodig. Er zijn ook uitgaven aan onderhoud van de kerk, het kerkhof, de pastorie, energiekosten, verzekeringen, versieringen en de kosten van de eredienst, zoals kaarsen, hosties en miswijn. En niet te vergeten financiële bijdragen aan het bisdom, koor, organisten en pastoor. Deze kosten worden voor een belangrijk deel gedekt uit de kerkbijdrage.

 

Met betrekking tot de kerkbijdrage heeft het bisdom het minimumtarief vastgesteld op  € 100,- per huishouden.  

Wij hanteren al jaren de minimum norm van € 75,- waarbij rouw- en trouwdiensten vrij zijn van kosten indien men langer dan vier jaar heeft bijgedragen.

Bij een lagere bijdrage wordt bij eventuele begrafenis- of huwelijksmis de kerkbijdrage over de afgelopen 4 jaren in mindering gebracht op het verschuldigde stipendium; deze regeling blijft ongewijzigd.

Afhankelijk van uw mogelijkheden zou ik u willen vragen om eens te bekijken of uw bijdrage niet aan verhoging toe is.

Uw bijdrage aan deze actie kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek. Als u meer dan 1 % van uw verzamelinkomen en tevens meer dan € 60 aan giften per jaar uitgeeft, is het meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar.

Als u ervoor kiest uw bijdrage gedurende 5 jaar vast te leggen, is zelfs het hele bedrag aftrekbaar (zonder drempel). Voorheen was hier een notariële akte voor vereist, maar vanaf 2014 is dat niet meer noodzakelijk en kan dit via een schriftelijke overeenkomst.

Het is voldoende dat deze overeenkomst door beide partijen ingevuld en ondertekend wordt.

Voor formulieren en verdere informatie kunt u terecht bij de penningmeester van ons kerkbestuur,

tel. 043-3061500 of via het e-mail adres  st.martinusparochievijlen@ziggo.nl.

Als u hulp nodig heeft bij het invullen van het formulier willen wij u graag helpen.

 

Nadere informatie m.b.t. voorwaarden voor volledige aftrekbaarheid van periodieke giften kunt u ook vinden op de site van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl). met zoekopdracht "periodieke gift".

 

Ik nodig u allen uit om onze parochie ook financieel mee te dragen via de kerkbijdrage. Ook zij die in het verleden nog niet meegedaan hebben. Uw bijdrage kunt u overmaken naar onze bankrekening NL29 RABO 0155 6011 13, ten name van Parochie St. Martinus.

Of misschien hebt u al een bijdrage gedaan. In beide gevallen willen wij u hiervoor hartelijk danken.

 

Hierbij nog een vriendelijk verzoek. Zou u bij uw bijdrage duidelijk uw naam en adres willen vermelden? Door de wijzigingen i.v.m. de IBAN zijn uw adresgegevens namelijk niet meer zichtbaar op onze bankafschriften. En in onze parochie wonen heel wat inwoners met dezelfde achternaam!

Dit verzoek geldt ook voor degenen die al (jarenlang) via internetbankieren een vaste periodieke overboeking laten uitvoeren.

 

MISSTIPENDIA

Het is een goede gewoonte om bij bepaalde gelegenheden een

H. Mis op te laten dragen, waarin heel bijzonder voor uw persoonlijke intenties gebeden wordt (bijvoorbeeld voor overledenen, voor de kinderen, voor een genezing, uit dankbaarheid enz.)

Een misstipendium is het geld dat men geeft aan de kerk als men een H. Mis bestelt. Dit stipendium is niet voor alle missen hetzelfde.

Het misstipendium voor de H. Mis op weekdagen bedraagt €  7,00.

Het stipendium voor H. Mis op zaterdagavond 18.00 uur en zondagochtend  10.00 uur bedraagt € 16,00

 

Het misstipendium voor een Jubileum mis               € 210,00

Het misstipendium voor een Uitvaart                       € 400,00

Het misstipendium voor een Huwelijk                      € 400,00

 

U kunt voor het opgeven van misstipendia op de pastorie terecht, vooral op dinsdagavond van 18.00 uur tot 18.45 uur en vrijdag van 11.00 – 12.00 uur (behalve als er een uitvaartdienst plaatsvindt.) Had u graag de door u bestelde missen in het Vaalser Weekblad vermeld, geef deze dan 3 weken van te voren op bij de pastorie.

Indien pastoor Van Galen u mee begeleidt naar het crematorium zal de vergoeding hiervoor € 50,00 bedragen.

Indien gewenst verzorgt de pastoor ook een uitgebreide crematieplechtigheid met rouwbezoek aan huis, brede invulling m.bt. tot de dienst aldaar. Maar dan is het kostenplaatje gelijk aan de uitvaartdienst in de kerk. Dit als men om welke reden dan ook geen kerkdienst wenst in de parochiekerk voorafgaand aan de crematie.

 

BATEN

De inkomsten over het jaar 2015 zijn met ca. € 2.500,00 gestegen ten opzichte van het jaar 2014.

Mede o.a. door meer uitvaarten in 2015 zijn de inkomsten uit collectes, H. Missen en bijbetalingen met ruim € 4.000,00 gestegen ten opzichte van 2014.

De kerkbijdrage, de voornaamste bron van inkomsten is met

ca. € 300,00 gedaald ten opzichte van 2014. Verder door de lage renststand op dit moment zijn de rente opbrengsten met ca. € 2.000,- gedaald.

Voor de instandhouding en het voortbestaan van de parochie is het van het grootste belang dat ook nieuwkomers en jonge gezinnen meedoen aan de kerkbijdrage.

Bent u de bijdrage over het afgelopen jaar of meerdere jaren vergeten dan kunt u dit nog altijd herstellen/inhalen.

Schroom niet en doe mee.

Uit de opstelling van de inkomsten kunt u de plussen en minnen ten opzichte van 2014 nader bestuderen.

Uiteindelijk is er een positief saldo van om en nabij €  1.000,00.

 

LASTEN    

De uitgaven in 2015 zijn t.o.v. 2014 met ca. € 7.000 gestegen.

Voornaamste oorzaken hiervan is een post van € 7.042,- aan de Belastingdienst betreffende herinrichtingskosten.

Ook het onderhoud van de kerk is en blijft een grote last.

Door vermindering van de subsidies van de overheid zal onderhoud en restauratie van de kerk gedeeltelijk door de parochies zelf bekostigd moeten worden.

In 2014 is begonnen met het noodzakelijk onderhoud, zoals o.a. het voegwerk rondom de kerk, het plaatsen van vochtbestrijders, en het herstellen van het pleisterwerk in de kerk.

Afgelopen jaar is het onderhoud en restauratiewerk voortgezet.

O.a. het voegwerk van de toren en stuc- en schilderwerk in de kerk zijn onderhanden genomen.

Ook dit jaar zijn er weer plannen voor noodzakelijk onderhoud van onze kerk.

Wij bevelen derhalve de collecten voor “het restauratiefonds” van harte bij u aan.

 

GESTICHTE MISSEN

Er bestaat al jaren de mogelijkheid om H. Missen te stichten. Dit houdt in dat u geld aan de kerk geeft, die daarmee de verplichting op zich neemt, om op de door u vastgestelde datum een H. Mis op te dragen. Een stichting kan aangegaan worden voor maximaal 20 jaar.

Veronderstel dat u een jaardienst wilt stichten voor uw overleden man, vrouw of ouders voor 20 jaar, dat betaalt u aan de kerk 20 maal het tarief van de mis. De tarieven zijn als volgt:

 

Door de week                                   € 140,00

Gezongen dienst                               € 320,00

 

Hiervan wordt een Stichtingsakte opgemaakt in drievoud en door het bisdom geaccordeerd. Een exemplaar van de akte wordt bewaard door het bisdom, een door het kerkbestuur en een door de stichter. Het is ook mogelijk de Stichtingsakte vooruit te maken, en daarin op te nemen, dat met de uitvoering begonnen wordt na uw dood. Het maken van een stichting heeft het voordeel, dat u de zekerheid hebt dat ieder jaar deze mis opgedragen wordt. En u of uw familie vergeet hem niet te bestellen.

 

HET KERKHOF

 

a. Grafhuur (m.i.v. 1 juli 2007)

 • De huur van een enkel of dubbel diep graf voor 20 jaar   €300,00
 • De huur van een kindergraf voor 20 jaar                             €100,00
 • Verlenging van de grafhuur met 10 jaar                              €300,00
 • Verlenging van een kindergraf met 10 jaar                         €100,00
 • Verlenging dubbelgraf naast elkaar  met 10 jaar               €450,00
 • Bijzetting van urn voor 20 jaar                                                €125,00

 

Wordt in een dubbel diep graf na jaren de tweede persoon bijgezet, dan moet volgens de wet op de lijkbezorging vanaf die datum de grafhuur weer op 20 jaren gebracht worden. Dus als bijvoorbeeld na 10 jaren de tweede persoon of een urn wordt bijgezet, dan dienen de nabestaanden 10/20 x  € 300,00 = € 150,00 bij te betalen.

Het huren van een tweepersoons graf dubbel breed is uit ruimtelijke overwegingen niet meer mogelijk.

 

URNEN

Na overleg wordt de urn geplaatst in het betreffende ‘urnengraf’. Op dit graf mag een gedenksteen worden geplaatst met een maximale afmeting van 50x50 cm en een hoogte/dikte van 5 cm. Het is niet toegestaan om rondom deze steen hekwerkjes/bloembakken of andere versieringen aan te brengen.

 

OPRUIMEN VAN OUDE GRAVEN

Wanneer de huurtermijn van een graf afloopt, ontvangen de nabestaanden tijdig bericht. Aan hen wordt dan gevraagd of zij de huurtermijn al of niet willen verlengen. Indien wordt besloten niet meer te verlengen, zorgt het kerkbestuur voor opruiming van het betreffende grafmonument. De kosten hiervoor komen voor rekening van de nabestaanden en bedragen vanaf 1 januari 2012:

Voor een enkel graf                   € 125,00

Voor een dubbel graf                 € 200,00

Voor een kindergraf                   € 100,00.

 

BIJZONDERE VIERINGEN

a. Versiering

De meeste parochianen hebben bij een extra H. Mis (huwelijksjubileum, uitvaart e.d.) graag een versierde kerk. Voor de versiering kunt u terecht bij:

Mevr. M. Niks-Zinken, Rue du Vivier 4 te B-4851 Gemmenich.

Tel.: 0032-87-786935

Mevr. T. Schrouff-Leunissen, Oude Trichterweg 32. Tel.: 3064495

Voor de versiering kunt u rechtstreeks contact opnemen met een van bovengenoemde personen. Het wordt aan u zelf overgelaten hoeveel u geeft. Het minimum is € 80,00. Als u meer geeft wordt er ook voor meer geld gesierd. Dus u bepaalt zelf hoe mooi u de kerk gesierd wilt hebben.

b. Zangkoor

Als u het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Gregorius wenst om een aparte mis (huwelijk of jubileum) op te luisteren, dan kunt u daarvoor contact opnemen met het koor.

Contact personen: René Severijns (voorzitter) 043-3065054,

Marlies van Loo (erevoorzitter) 043-3064478 en Josine Corten (secretaris) 043-3065118

    c) Gezinsmissen.

Enkele keren per jaar vindt er een gezinsmis plaats.

Deze vieringen zijn eenvoudig van opzet en worden voor en door kinderen verzorgd. De vieringen worden voorbereid door de gezinsmisgroep van de parochies van Vijlen en Lemiers.

 

Leden gezinsmissen groep:

Sandra Hamers, Aan de Wolf 6,                  tel.: 3080070

Monique Eijmael, Pater Gelissenstr. 104      tel.: 3061925

Chantal Schwanen, Vijlenstraat 19              tel.: 3060913

Tamara Felder, St. Martinusstraat 5             tel.: 3064941

Jenny Wilms, van Thimusstraat 2                  tel.: 06-30860436             

Miranda Lodder, St. Catharinastraat  34    tel.: 043-4501554

Hélène Kremer, Lemierserberg 7                 tel: 3061949

 

H. DOOPSEL

Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen daarvoor een afspraak maken met pastoor Van Galen. In de regel vindt de doopviering plaats op zondagmiddag. Tijdstip overlegt u met de pastoor.

In 2015 werden in resp. van onze parochie deze kinderen gedoopt:

Britt Koster; Armin Koster; Aydin Lindeman; Maud Bergmans;

Floris Murkens; Babs Aarts; Yente Vanwersch; Jens Kicken; Josephine Schulte; Yasmin van Dijk; Eva Schins; Evi Frosch.

 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Op Pinksterzondag 15 mei 2016 hebben voor het eerst de Heilige Communie ontvangen:

Fenne Brauers; Joran Felder; Cas Jehae; Adam Kremer; Luuk Lintzen; Isa Niesten; Janneke Pieters; Meike Schamhart; Fenne Simons

H.VORMSEL

 

Het sacrament van het Vormsel werd niet toegediend in 2015.

Op 3 juni 2016 zal vicaris drs. J.A.E. Storcken s.m.a. in onze parochie dit sacrament toedienen aan jongens en meisjes van groep 7 en 8 van de basisschool. 

Lieke Gulpen; Sam Baggen; Lasse Bock; Roul Souren;

Jinte Starmans; Norah Hermans; Calvin Gulpen; Milan Schrouff; Bente Sijstermans; Lisa Faye de Bie; Anouk Göbbels;              Anouk Becker; Ticho Jehae; Anne Hermans; Tom Cruts;

Alan Felder.

 

HUWELIJKEN

In 2015 zijn kerkelijk getrouwd in de St. Martinuskerk:

Roland Bindels en Claudia Beenen; Ricki Hameleers en Rowenna Ronckers; Hilco Smeijers en Jessica van Dijk; Sebastian Niks en Sabrina Palmen

 

OVERLEDEN ALLERZIELEN 2014 TOT ALLERZIELEN 2015.

Mia Wiertz-Brouwers; Janet Somers-Saive; Jo Nix; Treeske Nix-Deguelle; Maike Mohnen-Saive; Michel Gulpen; Maria Vanwersch-Hacking; Petro Velting; Math Brouwers; Lieske Beckers-Hensgens; Trautje Heinen-Wiertz; Hub Lenders; Marion Jaminon-Haesen; Louise Houben-Delamboy

OVERLEDEN VANAF ALLERZIELEN 2015 TOT ALLERZIELEN 2016.

 

Elly Sintzen-Ploemen                      † 22 nov.       77 jaar

Mia Janssen – Ritzen                      † 9 dec          66 jaar

Billa Mordang – Hamers                †3 jan.           93 jaar

Funs Severijns                                  † 18 jan.        68 jaar

Maria Spierts                                   †  21 jan.        91 jaar

Hub Wenders                                 † 4 febr.         55 jaar

Finy Schiffers – Wetzelaer              † 28 febr.      84 jaar

Sjuf Vanwersch                               † 25 maar t  95 jaar

Netty Vaessen - Willems                † 10 april       87 jaar

Gerard Bischoff                              †  28 juli         88 jaar

Jo Leijssen                                       † 29 juli          75 jaar

Maria Drittij – Hacking                    † 8 sept.       100 jaar

Clair Maria Beckers – Korremans  † 21okt.        90 jaar

 

De viering van Allerzielen is telkens op de zondag ná 1 november, in 2016 op zondag 6 november.

 

MEDEDELINGEN VOOR NIEUWE PAROCHIANEN.

 

Kerkdiensten   

De kerkdiensten zijn op:

zaterdag   om 18.00 uur .     Vanaf 1 januari 2017 komt de dienst op zaterdag te vervallen.

zondag      om 10.00 uur

Verder zijn er ochtendmissen op:

Maandag, vrijdag en zaterdag om 9.00 uur.

Avondmis op donderdag         om 19.00 uur                                        

Maandelijks afwisselend worden op zaterdag of zondag de kerkdiensten opgeluisterd door het zangkoor.

In de maand augustus is geen H. Mis op de zaterdagavond.

 

Jaarlijks terugkerende activiteiten

De 1e H. Communie is steeds op 1e Pinksterdag, 15 mei 2016 voor de kinderen uit groep 4.

2e Zondag na Pinksteren, 29 mei,  is Sacramentsprocessie (Kermis)

Het Vormsel wordt tweejaarlijks toegediend aan de kinderen van groep 7 en 8. Dit jaar op 3 juni a.s.

Op de eerste zondag in mei (1 mei) en op 15 augustus is een H. Mis bij het Maria monument aan de bosrand

Op Goede Vrijdag 25 maart is er ‘s avonds een Kruiswegoefening (kruisweg Maria monument)

Er is een comité dat zorg draagt voor het onderhoud van het Maria monument en de Kruiswegstaties.

Voorzitter van dit comité is Arthur Delnoy, Vijlenberg 175,tel.: 306 4310. 

Donaties aan het Maria Comité voor onderhoud kunnen overgemaakt worden op rekening

NL06 RBRB 0920 0282 41 t.n.v. Maria Comité.

 

Personen

De kerk wordt gepoetst door een groep vrijwilligers.

Voor de liturgievieringen is er 1 zangkoor; het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Gregorius.

Hebt u, als nieuwkomer, interesse om op een of andere manier mee te doen aan het parochiewerk hoe dan ook, meldt u dan bij de secretaris van het kerkbestuur mevr. Sandra Hamers Aan de Wolf 6, tel: 043-308 0070.

Stelt u als nieuwkomer prijs op een kennismakingsbezoek van de pastoor, laat het hem dan even weten, tel: 306 1500.